Τομείς Δραστηριότητας

Τραπεζικό Δίκαιο
Τροχαία Ατυχήματα (εκπροσώπηση ζημιωθέντων, νομικοί σύμβουλοι ασφαλιστικής εταιρείας)
Οικογενειακό δίκαιο
Εργατικό δίκαιο / ασφαλιστικό δίκαιο
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Ποινικό Δίκαιο και Ειδικά Ποινικό Δίκαιο
Φορολογικό Δίκαιο
Εμπορικό Δίκαιο: Ίδρυση εταιρειών, συμβάσεις, πτωχευτικό, εξυγίανση, επιταγές κ.α
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
Δίκαιο προστασίας καταναλωτή
Κληρονομικό Δίκαιο
Δίκαιο υπερχρεωμένων νοικοκυριών
Δικαστική επιδίωξη απαιτήσεων
Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών και διαγωνισμών (και στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων LIFE σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ. Πράσινο Ταμείο)
Ακίνητα: Κατάρτιση συμβάσεων αγοραπωλησίας ακινήτων, μισθώσεις, έλεγχος τίτλων κ.α