Δημοσιεύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

10/12/2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

1-15/01/2016

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 99 Πτ.Κ.

1-15/10/2013

ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

16-31/01/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

10/12/2020

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

16-31/08/2014

ΣΥΝΗΘΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

16-30/09/2013

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΕ ΜΙΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ

16-31/05/2012